Algemene Voorwaarden

1 PRIVACYBELEID Flex Totaal Techniek V.O.F.

We doen er alles aan om uw privacy online te beschermen. We stellen het op prijs dat u wilt voorkomen dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt, willekeurig wordt verspreid. 

Dit beleid legt uit hoe we informatie over u verzamelen, wat we ermee doen en welke controle u heeft.

Flex Totaal Techniek V.O.F. gevestigd aan de Ossenboer 26, 7547 SJ, Enschede, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact gegevens:

 • www.Flex Totaal-Techniek.nl
 • De Ossenboer 26
 • 7547 SJ Enschede
 • Nederland
 • +31 (0) 532110073
 • info@flextotaal-techniek.nl 

Persoonlijke gegevens die we verwerken:

Flex Totaal-Tehniek V.O.F. verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze informatie zelf aan ons verstrekt.

 U kunt deze website bezoeken zonder ons enige vorm van persoonlijke informatie te verstrekken. 

Er zijn echter situaties waarin we u om informatie vragen. Bijvoorbeeld bij correspondentie met u, om uw verzoek om aanvullende informatie te verwerken of om u te registreren in ons klantenbestand. In de meeste gevallen gebeurt dit door middel van een in te vullen formulier. 

Op deze manier ontvangt Flex Totaal-Techniek V.O.F. persoonlijke informatie of bedrijfsinformatie, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. De informatie die Flex Totaal-Techniek V.O.F. ontvangt, kan worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen (correspondentie, informatie, registratie, enz.) 

Nadat u uw voorkeuren op het formulier hebt aangegeven, ontvangt u mogelijk een e-mail van ons, wordt u telefonisch benaderd of ontvangt u informatie op een andere manier.

Speciale en/of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken

Onze website en/of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. 

We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder toestemming van de ouders worden verzameld.

 Als u ervan overtuigd bent dat we zonder uw toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@flextotaal-techniek.nl  en wij zullen deze informatie verwijderen.

Hieronder een overzicht van de persoonlijke data die wij verwerken:

 • • Bedrijfsnaam - Contact
 • • Initialen, voor en achternaam – Contact
 • • Adresgegevens – Contact en levering
 • • Telefoonnummer – Contact
 • • E-mailadres – Contact
 • • IP-Adres – Analyse en statistieken
 • • BTW-nummer – Juridisch

Bezoekersregistratie:

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bewaard, inclusief het IP-adres van uw computer, het tijdstip van bezoeken en gegevens die uw browser bevat. 

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Flex Totaal-Techniek V.O.F. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

 Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met derden.

Juridische redenen

Flex Totaal-Techniek V.O.F. verwerkt persoonsgegevens wanneer daar toestemming voor is gegeven. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een contactformulier op de website is ingevuld. Bovendien verwerkt Flex Totaal-Techniek V.O.F. persoonsgegevens indien nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte wordt aangevraagd, wanneer een bestelling wordt geplaatst of wanneer Flex Totaal-Techniek V.O.F. zelf een bestelling plaatst. 

In een dergelijk geval vraagt Flex Totaal-Techniek V.O.F.om toestemming voor verwerking van uw gegevens. De wettelijke basis voor verwerking houdt in dat u, of een aangewezene namens u, toestemming geeft. 

Het verwerken van uw gegevens is noodzakelijk om een overeenkomst te kunnen bewerkstelligen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Flex Totaal-Techniek V.O.F. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die gevolgen kunnen hebben voor mensen. 

Dit betreft beslissingen genomen door computerprogramma's of systemen, zonder betrokkenheid van personen/een persoon binnen Flex Totaal-Techniek V.O.F. 

Bewaartermijn persoonlijke gegevens:

Flex Totaal-Techniek V.O.F. bewaart de gegevens voor verschillende periodes, afhankelijk van de categoriegegevens en de manier waarop ze zijn verzameld.

De verzamelde gegevens die zijn verkregen naar aanleiding van de (contact)formulieren op de website, worden gedurende vijf jaar bewaard. Voor de gegevens die via de cookies op de website worden verzameld, zijn de bewaartermijnen van toepassing zoals die beschreven zijn in cookieverklaring. Wanneer er in deze verklaring geen specifieke bewaarperiode staat voor bepaalde gegevens, wordt de toepasselijke wettelijke opslagperiode in acht genomen of geldt een termijn tot maximaal één jaar na het einde van de relatie met de betrokkene. Vervolgens worden de persoonlijke gegevens vernietigd.

Links naar andere websites:

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Hoewel deze websites worden gecontroleerd op hun betrouwbaarheid, kan Flex Totaal-Techniek V.O.F. niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze website.

Persoonlijke gegevens delen met derden

Appels Design V.O.F. verstrekt alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Flex Totaal-Techniek V.O.F. U hebt tevens recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke informatie, die wij van u verzamelden, naar u te verzenden. U kunt een verzoek om toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens, verzoek om annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar info@flextotaal-techniek.nl. Om ervoor te zorgen dat het verzoek om toegang door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw ID bij het verzoek te voegen. Maak uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart in dit exemplaar. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Flex Totaal-Techniek V.O.F. wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen:

Flex Totaal-Techniek V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. De website van Appels Design V.O.F. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet correct zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@flextotaal-techniek.nl.

2 LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN APPELS DESIGN V.O.F.

Flex Totaal-Techniek V.O.F.

Vestigingsadres:

 • De Ossenboer 26
 • 7547 SJ Enschede
 • Kvk nummer: 81469497
 • BTW nummer: NL862106333B01
 • ING Bank IBAN: NL28INGB0009120911

1. Offertes en prijzen.

Al onze aanbiedingen en prijzen zijn geheel vrijblijvend en wij hebben het recht bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. opgenomen in prijscouranten, circulaires, brochures of door ons als monster aan u getoond gelden slechts bij benadering. Indien in de aanbieding niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 30 dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

 2. Het aangaan van overeenkomsten.

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor ons eerst bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Onze verplichtingen gaan nooit verder dan door ons schriftelijk bevestigd. 

 3. Levering en leveringstijden.

Een overeengekomen leveringstijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij opdracht moet geschieden, is verricht. Overschrijding van de opgegeven leveringstijd geeft de afnemer c.q. opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren tenzij hij ons schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en wij ook binnen deze termijn niet aan onze verplichtingen hebben voldaan.

Evenmin kan de afnemer c.q. de opdrachtgever bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling der goederen weigeren en/of vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, eisen. Retourzendingen worden slechts aanvaard na schriftelijke toestemming.

 4. Deelleveringen.

Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer goederen kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 5. Overmacht.

Bij overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Wij zijn in dat geval verplicht te leveren zodra dat redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materialen waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers-, en/of transportstoringen, storingen in de aflevering van gereed product, grondstoffen en/of hulpmiddelen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties, klimatologische omstandigheden enzovoorts.

Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. de diensten welke reeds zijn verleend afzonderlijk te factureren en is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 6.Garantie.

Wij garanderen dat alle door ons geleverde goederen voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de goederen.

Al onze garantieverplichtingen vervallen indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht.

 7. Vervoer.

Orders boven de € 450,00 netto worden in Nederland franco geleverd tenzij anders door ons wordt aangegeven. De transportkosten voor bedragen lager dan € 450,00 netto en niet zijnde palletvervoer bedragen € 85,00. Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van de afnemer c.q. opdrachtgever.

 8. Prijzen.

Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. Wij zijn gerechtigd om de prijzen aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de  levering c.q. de betaling optredende wijzigingen in deze prijsbepalende factoren zoals grondstoffenprijzen, lonen, valutawisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen.

 9. Betaling.

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie.

Bij overschrijding van de betalingstermijn komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever. In alle gevallen kan voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 15% van de uitstaande vordering in rekening worden gebracht. Belopen de buitengerechtelijke incassokosten meer dan dit bedrag dan dienen deze op verzoek van de afnemer  c.q. opdrachtgever door overlegging van de bescheiden te worden bewezen.

Indien achteraf in een langere kredietgeving dan 30 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen zal de afnemer c.q. opdrachtgever, zonder dat aanmaning is vereist, voor elke maand (of gedeelte van een maand) van de kredietgeving een rente gelijk aan de wettelijke vertragingsrente dienen te vergoeden.

De afnemer c.q. opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat wij de vrije beschikking hebben verkregen over het betaalde bedrag.

Wordt op rekening geleverd dan is de afnemer c.q. opdrachtgever gebonden aan onze boekingen, en wel in die zin dat hij, behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist zal hebben te erkennen.

Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening aan de oudste openstaande vordering. Wij zijn steeds gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door ons uit welken hoofde dan ook te verrichten betalingen. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever met enige betaling jegens ons in gebreke is, hebben wij het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 10. Eigendomsvoorbehoud.

Door ons geleverde goederen blijven tot op volledige betaling van al onze vorderingen, en ingeval in rekening-courant wordt geleverd , tot op vereffening van het eventueel ten laste van de afnemer c.q. opdrachtgever komend saldo, ons eigendom, met dien verstande dat de afnemer c.q. opdrachtgever aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment waarop dit te zijner beschikking is gesteld.

De afnemer c.q. opdrachtgever is gerechtigd, zolang hij zijn afspraken jegens ons nakomt, in het kader van een normale bedrijfsuitoefening over de goederen te beschikken. Hij is niet gerechtigd de goederen te onzen nadele te bezwaren of in eigendom tot zekerheid over te dragen.

 11. Reclames.

Reclames waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde goederen, kunnen slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 8 dagen na ontvangst der goederen . Het in behandeling nemen van reclames laat de betalingsverplichting onverlet.

 12. Aansprakelijkheid.

Onze aansprakelijkheid uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door ons geleverde goederen zijn onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende goederen geleverd zijn. Alleen schade aan goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking, iedere indirecte schade, bijvoorbeeld ontgane winst alsmede vergoeding van schaden van derden is altijd uitgesloten.

 13. Adviezen en gegevens omtrent de samenstelling van goederen.

Onze adviezen worden naar beste kennis van zaken gegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen. Ons advies kan de afnemer c.q. opdrachtgever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen onderzoek van de te leveren goederen op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden.

 14. Annulering.

Wij behouden ons het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dienen wij de annulering schriftelijk aan de afnemer c.q. opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

 15. Toepasselijk recht.

Al deze overeenkomsten zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van de Haagse verdragen betreffende de internationale handelskoop is uitdrukkelijk uitgesloten.

 16. Geschillen.

De eerste instantie is bij uitsluiting bevoegd de ter zake competente kantonrechter te Enschede. Rechtsvorderingen onzerzijds kunnen wij echter ook in de woonplaats van de afnemer c.q. opdrachtgever aanhangig maken.

3 VERZENDINFORMATIE 

Let op: vanwege Corona kunnen bestellingen vertraagd worden geleverd!

Als u een bestelling bij ons plaatst wilt u deze zo snel mogelijk in huis hebben. Naast een snelle levering is de kwaliteit en betrouwbaarheid van de levering erg belangrijk. Daarom werken wij uitsluitend met betrouwbare vervoerders of bezorgen wij de levering zelf. 

4 TRANSPORTKOSTEN

Heeft u een bestelling gedaan dat via pakketpost verzonden kan worden? Dan rekenen wij €7,95 (tot 20 kg).

Wij hanteren de volgende transportkosten voor bestellingen niet zijnde pakketpost: 

 • Bestellingen binnen 30 km van Enschede: gratis bezorgd
 • Bestellingen buiten 30 km van Enschede: 85 euro per transport.

5 Heeft u een beschadigd product?

Om uw verzoek tot crediteren in behandeling te nemen, verzoeken wij u vriendelijk een e-mail te sturen naar info@flextotaal-techniek.nl met daarin onderstaande gegevens”:

 • - Factuunummer
 • - Naam
 • - Postcode
 • - Plaats
 • - Artikelcode + omschrijving
 • - Wat is er kapot/beschadigd? 
 • - Artikel behouden met korting of retourneren
 • - Foto’s van het beschadigde artikel

6 VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn alle in de webshop aanwezige artikelen uit voorraad leverbaar?

 • Bij het desbetreffende artikel staat vermeld of het op voorraad is. Wanneer er sprake is van levertijd staat dit erbij vermeld.

Hoe kan ik contact opnemen met Flex Totaal-techniek ?

 • Dit kan via telefoon en email. Stuur ons een e-mail op info@flextotaal-techniek.nl of bel ons op 053-2110073.

De bestelling is nog niet compleet, kan er dan toch worden verzonden?

 • Ja, dat is mogelijk.

Wat kan ik doen bij problemen?

 • Bij problemen kunt u contact opnemen via info@flextotaal-techniek.nl

Kan ik mijn bestelling nog corrigeren?

 • Dit kunt u doen zolang uw bestelling niet verzonden is door een e-mail te sturen naar info@flextotaal-techniek.nl